Projektikirjeldus: Aakre Lasteaed-Algkool sai toetust projekti „Aakre Lasteaed-Algkooli meeskonna ühine rahvapärimuse õppimine. Eesti rahvapärimus kooli ja  lasteaia iga päeva osaks!“ elluviimiseks Sihtasutuselt Innove „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ raames.
Projekti toetas SA Innove tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames ja tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ elluviimiseks.
Projekti eesmärk aidata Aakre Lasteaed-Algkooli õpetajaskonnal orienteeruda Eesti rahvapärimuses ja teha ettevalmistusi Aakre Lasteaed-Algkoolil pärimussuuna aktiveerimiseks täitus suures osas.

Projektiga Aakre Lasteaed-Algkooli kollektiiv ja aktiivsed kogukonnaliikmed:
1) said julgust ja uusi teadmisi Aakre Lasteaed-Algkoolis rahvapärimuse kasutamiseks igapäevaselt vastavalt uue õppekava rakendumisel;
2) peavad rahvajutu, -laulu ja -mängu tavaliseks ajaveetmise vahendiks lapse jaoks, et lapsed leiaksid tänapäeva nutiajastul rõõmu näpumängudest, töötegemise ajal laulmisest, liisusalmidest, rahvakommete tundmisest jne;
3) teadvustavad, et rahvakultuur on meie kõigi ühine pärand, selle edasikandmine tulevastele põlvedele on õpetaja kohus. Läbi erinevate tegevuste laste ja lastevanemate teadlikkuse suurendamine rahvapärimuse tähtsusest eestlaste kui rahvuse püsimajäämisel;
4) tunnetasid meeskonnaliikmete vaheline koostöö sujumist kui õpetajad on koos osalenud samal koolitusel, ühise õppimise kultuuri saamine osaks Aakre Lasteaed- Algkooli organisatsioonikultuurist;
5) edendavad rahvusliku ja loomingulise õpikeskkonna loomist lasteaiarühmades ja klassides;
6) on saavutanud parema koostöö Aakre kogukonna ja naaberkooliga.

Koolituse eesmärk tõsta meeskonna valmisolekut, motivatsiooni ja teadlikkust rahvapärimuse edasiandmise võimaluste paljususest lasteasutuse igapäevatöös on saavutatud. Sai selgemaks rahvapärimuse oluline roll kõigile lastele soodsa arengu- ja kasvukeskkonna loomisel.

Projekti rahastaja: SA Innove
Projekti käigus toimus: 5 õppepäeva Aakre Lasteaed-Algkoolis.
Õppepäevade läbiviija: Eesti Rahvapärimuse Kool
Projekt viidi ellu: juuni 2018 kuni september 2018.
Projektis osalesid: Aakre Lasteaed-Algkooli ja Valguta Lasteaed-Algkooli 13 meeskonnaliiget ning 3 Aakre kogukonna liiget.

Projekti kajastust Elva valla ajalehes Infoleht saab lugeda siit: Infoleht nr 33, lk 5

Terje Puistaja tutvustab rahvapärimusalast kirjandust
Kasevihal on mitmes mängus oma roll täita
Jaaniaja kombestikus on tähtsad jõukatsumised
Palju elevust külvanud mäng - laut, loom ja segapuder
Üheksast taimest jaanipärga punumas


Täname SA Innove töökat kollektiivi!
Täname kõiki lustlikke osalejaid!