Aakre Lasteaed-Algkool sai toetust projekti
„Aakre Lasteaed-Algkooli meeskonna ühine Hea Alguse metoodika õppimine“
elluviimiseks Sihtasutuselt Innove „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ raames.
Projekti toetas SA Innove tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames ja tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ elluviimiseks.
Projekti eesmärk on parendada Aakre Lasteaed-Algkooli toimimist ja laiendada lasteaia tegevust:

1) ühtlustada Aakre lasteaias Hea Alguse metoodika kasutamist igapäevatöös ja uue õppekava rakendamisel,
2) kõigi meeskonnaliikmete vahelise koostöö parem sujumine kui kõik liikmed on koos osalenud samal koolitusel, ühise õppimise kultuuri saamine osaks Aakre Lasteaed-Algkooli organisatsioonikultuurist
3) lapsekeskse õpikeskkonna loomine nii uude avatavasse sõimerühma kui ka olemasolevas liitrühmas vajalike muudatuste sisseviimine
4) saavutada parem koostöö lastevanematega kaasates kolm aktiivset lastevanemat kogukonna liikmetena koolitusel osalemisse

Koolituse eesmärgiks on tõsta meeskonna valmisolekut, motivatsiooni ja teadlikkust lapsekeskse metoodika põhimõtete rakendamiseks igapäevatöös. Selgitada täiskasvanute olulist rolli kõigile lastele soodsa arengu- ja kasvukeskkonna loomisel. Samuti kohaliku kogukonna teadlikkus haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest on suurem. Tähtis on ühise õppimise käigus omandatud teadmiste ja kogemuste kasutamine igapäevatöös.

Projekti käigus toimub: 4 õppepäeva, neist 2 Tartus Hea Alguse Koolituskeskuses ja 2 Aakres.
Projekti viiakse ellu: juuni 2017 kuni oktoober 2017.
Projektis osalevad: Aakre Lasteaed-Algkooli 10 meeskonnaliiget ja 3 kogukonna liiget.